Zľava 25 € pri osobnom odbere

Poštovné zdarma pri nákupe nad 100 €

Záručné podmienky

Záručná doba
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, ktorý je povinný skontrolovať, či výrobok nie je mechanicky poškodený, lebo neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a prípadne bezplatný servis v dĺžke a v rozsahu uvedenom na internetovej stránke www.ekochlad.sk.

Výrobky so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov (napr: 12 mesiacov záručná doba + 12 mesiacov bezplatný servis) sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti.(Podľa § 429 obchodného zákonníka.)

Výrobky so záručnou dobou 24 mesiacov alebo s dlhšou záručnou dobou, prípadne doplnenou o bezplatný servis sú určené výhradne pre použitie v domácnosti.

Inštalácia výrobku
Výrobok si môže uviesť do chodu sám kupujúci v súlade s návodom na použitie v prípade, že v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným servisom. Zapojenie prevedie autorizovaný servis na náklady kupujúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté s predávajúcim inak. Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku.

Závady v záručnej dobe
Ak sa na výrobku v záručnej dobe prejaví vada, má kupujúci právo aby táto vada bola včas a bezplatne odstránená. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné-, môže kupujúci požadovať výmenu výrobku, ak sa vada týka len časti výrobku – výmenu tejto časti výrobku.

Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou môže od tejto zmluvy odstúpiť.

Právo zo záruky, prípadne bezplatný servis, uplatňuje kupujúci u najbližšieho autorizovaného servisu, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie a v prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne prevedie. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši kupujúci reklamáciu s predávajúcim.

Predmet záruky
Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku.

Záruka platí pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie.(napr. správna inštalácia a obsluha) ďalej pokyny uvedené na samotnom výrobku (nalepené štítky a výstražné upozornenia)
 • všetky záručné opravy boli prevedené výhradne autorizovaným servisom
 • bol predložený riadne vyplnený záručný list a doklad o zakúpení výrobku
 • výrobok bol používaný v súlade so svojim určením

Dôvody na neuznanie reklamácie

 • nepredloženie riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku
 • neoprávnená manipulácia so záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku (prepisovanie a pod.)
 • závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. porucha v elektrickej sieti alebo v bytovej inštalácií)
 • závada bola spôsobená:
 • mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti
 • neodbornou obsluhou výrobku
 • neodborným zásahom tretej osoby
 • neodbornou inštaláciou výrobku
 • používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu
 • nevhodným skladovaním
 • živelnou udalosťou

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu ku kúpe veci podľa zvláštnych právnych predpisov.

Bezplatný servis – nemá charakter záručnej doby

Doba bezplatného servisu uvedená na prednej strane záručného listu začína plynúť ukončením záručnej doby pri dodržiavaní podmienok záruky. Spotrebiteľovi nevzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak je chyba neodstrániteľná.

Bezplatným servisom sa rozumie poskytnúť náhradný diel, prácu + cestovné servisného technika zdarma.

V období bezplatného servisu má spotrebiteľ právo na poskytnutie týchto náhradných dielov zdarma: motor kompresor, termostat a výparník iba v prípade, že nie je zabudovaný vo vnútri v stene chladiaceho zariadenia.

Likvidácia obalov nového spotrebiča

Všetky použité obalové materiály je možné bezpečne zlikvidovať. Kartóny odovzdajte do zberne papiera. Fólie PE a obloženie PS je bez freónov. Tieto látky môžete odovzdať do recyklačného strediska, kde môžu byť znovu využité, alebo nádob určených v obci na ich zber.

Likvidácia starého spotrebiča

Chladničky a mrazničky obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musia byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri prevoze k likvidácii, nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by prísť k úniku chladiva.

Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate chrániť prostredie a zdravie vašich blízkych.

Na likvidáciu využite príslušné obecné strediská likvidácie(Zberné dvory). Informácie o likvidácii a recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, www.envidom.sk, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.