Zľava 25 € pri osobnom odbere

Poštovné zdarma pri nákupe nad 100 €

Reklamačný poriadok

VI. Reklamačný poriadok (výňatok z obchodných podmienok)

6.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou EKOCHLAD,s.r.o a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.ekochlad.sk (ďalej len “Zmluva”). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy “kupujúci” a “predávajúci” rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem ” tovar” rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

6.2 Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v z.n.p. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený, alebo vrátená zaplatená suma za tovar .

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o Ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Formulár odstúpenia od zmluvy je prílohou VOP a Predávajúci ho poskytol Kupujúcemu pred tým, ako Kupujúci mohol odoslať svoju objednávku Predávajúcemu.

7.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy s Predávajúcim najmä z týchto dôvodov:

Predmetom zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil, vrátane ďalších prípadných platieb prijatých od Kupujúceho na základe zmluvy, ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky, ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté.

7.6. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.