Zľava 25 € pri osobnom odbere

Poštovné zdarma pri nákupe nad 100 €

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.ekochlad.sk ( ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”) I. Úvodné ustanovenia 1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou EKOCHLAD, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina IČO: 36380695, zapísanou na OS Žilina., oddiel Sro, vložka číslo 11176/L, IČ DPH: SK2020102502 (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.ekochlad.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. Telefónne číslo Predávajúceho: +421905979833 Elektronická pošta Predávajúceho: predaj@ekochlad.skAdresa pre uplatnenie reklamácií: EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina 1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.ekochlad.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.Činnosť Predávajúceho podlieha dohľadu a dozoru, ktorý vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Žiline, Predmestská 71, 011 79 Žilina. 1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.ekochlad.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahuje ustanovenie článok VII. ” Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy 2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. 2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. 2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu. 2.4 Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojom webovom sídle www.ekochlad.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“. 2.6. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”). Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne ) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov. 2.7. Nakoľko zákon vyžaduje na uzavretie zmluvy písomnú formu, po uzatvorení zmluvy s Kupujúcim je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potvrdenie, ktoré musí byť v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči, pričom toto potvrdenie musí obsahovať všetky informácie v zmysle zákona; v prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v listinnej forme, alebo so súhlasom Kupujúceho aj na inom trvanlivom nosiči. 2.8. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. 2.9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. 2.10. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý predávajúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. 2.11 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. III. Cena a platobné podmienky 3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. 2.5. Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup. 3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.ekochlad.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Štandardná doprava tovaru v objednávkach je na území SR zdarma. 3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: a) platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na predajni. b) na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru. c) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry. d) platobná brána GP webpay. 3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. 3.5. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e- mailom na predaj@ekochlad.sk. IV. Dodacia lehota 4.1. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. 4.2. Dodanie tovaru prebieha prepravnou spoločnosťou v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodiny. Pokiaľ je tovar skladom a objednávku obdrží Predávajúci do 11.00, hod. bude Kupujúcemu tovar doručený najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa akceptovania objednania. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho. 4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho. 4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. V. Podmienky dodania tovaru 5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 5.2 Štandardná doprava zdarma: Vodič prepravnej služby dodá tovar na rampu kupujúceho, prípadne na chodník pred dom, budovu a pod.. EKOCHLAD,s.r.o ani ním prenajatá prepravná služba štandardne pri takýchto zásielkach nezaisťuje vynášku, sťahovanie do a z kancelárií, na jednotlivé podlažia, do pivníc, skladov a pod. Pri odbere 3 a viac kusov zariadení možná preprava našim vozidlom a šoférom (záleží od vzdialenosti v km od nášho skladu v Žiline). Odvoz starého spotrebiča v cene:
  • Spotrebič musí byť kompletný, nepoškodený.
  • Nekompletný alebo rozobraný spotrebič (napríklad: chýbajúci kompresor) nie sme povinní od Vás prevziať.
  • Pri nedodržaní tejto podmienky, nemusí vodič prepravnej služby takýto spotrebič prevziať.
  • Spotrebič na likvidáciu nemusí byť zabalený.
  • Je potrebné, aby spotrebič bol prichystaný na zvoz prepravnou službou. (to znamená odpojený od elektrickej siete a pripravený k preprave.)
5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a počet balíkov. Ak zákazník pri obhliadke zistí, že obal je poškodený, napíše to do preberacieho protokolu napr. ako „podozrenie na poškodenie tovaru.“, prípadne vykoná foto dokumentáciu poškodenia a bezodkladne musí o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky, výrazne to uľahčí priebeh vybavovania prípadnej reklamácie. Podpísaním preberacieho protokolu potvrdzujete, že ste prevzali nepoškodený tovar, a neskoršie reklamácie v dôsledku poškodenia obalu počas prepravy nebudú akceptované. 5.5. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi ustanoveniami § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. VI. Reklamačný poriadok 6.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou EKOCHLAD,s.r.o a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.ekochlad.sk (ďalej len “Zmluva”). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy “kupujúci” a “predávajúci” rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem ” tovar” rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. 6.2 Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v z.n.p. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený, alebo vrátená zaplatená suma za tovar . Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy 7.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o Ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Formulár odstúpenia od zmluvy je prílohou VOP a Predávajúci ho poskytol Kupujúcemu pred tým, ako Kupujúci mohol odoslať svoju objednávku Predávajúcemu. 7.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 7.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy s Predávajúcim najmä z týchto dôvodov: Predmetom zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. 7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. 7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil, vrátane ďalších prípadných platieb prijatých od Kupujúceho na základe zmluvy, ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky, ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. 7.6. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu. VIII. Ochrana osobných údajov 8.1. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o Ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru. Kúpne zmluvy (faktúry) sú archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka, zaslanej na našu poštovú adresu alebo na e-mail predaj@ekochlad.sk odstrániť z databázy. IX. Záverečné ustanovenia 9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. 9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. 9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho. 9.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie VOP pri zmene bude bezodkladne zverejnené na internetovej stránke Predajcu www.ekochlad.sk EKOCHLAD, s.r.o V Žiline dňa 08.04.2015 Odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie (formát PDF) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vzor) Kupujúci: Meno a priezvisko/ ………………………………….. Trvale bytom: Sídlo/ ………………………………………. Telefónne číslo/email: ……………………………………………………… Odstupujem od kúpnej zmluvy Číslo objednávky a faktúry ……………………………………………………………………………………….., Dátum objednania ……………..…………………………….. Produkty ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov) …………………………………………………………… Odstúpenie od zmluvy realizujem v zmysle §-u 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v z.n.p. (Pozn: Odstúpiť od zmluvy možno do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru). V ………………………. dňa …………………… ……………………………………….. podpis