Zľava 25 € pri osobnom odbere

Poštovné zdarma pri nákupe nad 100 €

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti EKOCHLAD,s.r.o, IČO: 36380695, so sídlom EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je EKOCHLAD,s.r.o, IČO: 36380695, so sídlom EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Dr. vložka číslo 184/L ( ďalej len „ správca“)

Kontaktné údaje správcu:

EKOCHLAD,s.r.o Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

1.2. Správca neustanovil poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy uzavretej na diaľku medzi vami a správcom.Vaše osobné údaje spracovávame preto, že to vyžadujú príslušné právne predpisy, daňová a účtovná agenda, archivníctvo, Občianskoprávna zodpovednosť našej spoločnosti.

E-shop – vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia a to na prijatie a zaevidovanie objednávky , zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovná agenda – ide o spracovanie osobných údajov pre účely vedenia účtovníctva a vedenia účtovného auditu.

Daňová agenda – ide o spracovanie osobných údajov pre účely daňovej agendy, teda pre účely prípravy, spracovania a podania daňových priznaní a iných daňových výkazov.

Reklamačná agenda– Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie a za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracovávame na tento účel z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Archivníctvo – ide o spracovanie osobných údajov pre účely plnenia archivačných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.

Marketing, propagácia a reklama – spracovanie osobných údajov pre účely propagácie spoločnosti a jej služieb. Ide o zasielanie aktuálnych ponúk zákazníkom, ktorí v minulosti využili služieb spoločnosti.

2.2. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu s ich spracovaním a to v prípade, že nám Váš súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnete.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu i v prípade súborov cookies.

Poskytnutie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a máte tak právo Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

2.3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám bez Vášho súhlasu s výnimkou:

Spolupracujúcich poskytovateľov služieb s ktorými máme zmluvný vzťah, alebo osobám ktoré sú s nami v pracovnoprávnom , obdobnom alebo inom vzťahu.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu ,ktorá je nevyhnutná s ohľadom na účely spracovania Vašich osobných údajov.

V prípade spracovania Vašich osobných údajov na základe zákonných povinností , spracovávame Vaše osobné údaje po dobu určenú právnymi predpismi a to najmä daňovými a účtovnými predpismi.

4. VAŠE PRÁVA

4.1. Právo na prístup k osobným údajom

– máte právo získať od spoločnosti potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracovávame či nie. V prípade, že Vaše osobné údaje skutočne spracovávame máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom.

Prístup k Vašim osobným údajom Vám poskytneme tým spôsobom, že Vám poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov.

4.2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov.

máte právo, na neodkladnú opravu nepresných osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4.3 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Váš súhlas môžete odvolať v celom rozsahu, alebo len čiastočne vo vzťahu k niektorým Vašim osobným údajom, alebo len niektorým účelom spracovania.

4.4. Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“)

máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje a to v prípade že:

– Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spoločnosťou zhromažďované alebo inak spracovávané.

– vznesiete námietky proti spracovaniu pre účely priameho marketingu.

– odvoláte Váš súhlas so spracovaním , pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu a súčasne pokiaľ neexistuje žiadny iný právny dôvod spracovania Vašich osobných údajov.

4.5. Právo sťažnosti u dozorového orgánu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu predaj@ekochlad.sk

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade, uplatnenia práva na výmaz a splnenia podmienok pre tento výmaz Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, okrem prípadov kedy osobné údaje potrebujeme pre plnenie právnej povinnosti pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo pre účely archivácie.